Värsta Takbygget/Rättshaveriet

- ett otroligt fall!
Byggare: Pensionärspoolen – Eriksson Bemanning AB.


Detta platta stalltak i Vallda som har byggts av Pensionärspoolen – ErikssonBemanning AB i Kungsbacka blev en fullständig katastrof, då det visade sig att de anställda pensionärerna felaktigt jackat ur samtliga bärande takbjälkar! Ägare och ansvarige vd för Eriksson Bemanning AB är nämndemannen och fullmäktigeledamoten Anders Eriksson från Centerpartiet i Kungsbacka. 

Dock har han nu 2019 fått lämna uppdraget som nämndeman, då det inte är tillåtet att vara nämndeman och vara ansvarig för den ekonomiska skada som en konkurs innebär.
Detta samt att medvetet utföra livsfarliga fuskbyggen är dock inget problem för Centerpartiet i Kungsbacka och deras kommunalråd Fredrik Hansson, som nu 2019 valt Anders Eriksson till ny kretsordförande för Centerpartiet i Kungsbacka.


Eriksson var 2018 även vd och delägare till Pensionärspoolen i Sverige AB
Har som enskild frenchiseföretagare för Pensionärspoolen i Sverige AB satt sitt privata företag Eriksson Bemanning AB i konkurs 180919. 
Anders Eriksson ställning som vd och rättighet att verka som frencheistagare i Pensionärspoolen är nu avslutade av huvudägaren.

Det rättshaveri enligt stallägaren som nedan presenteras har orsakat stor ekonomisk skada, då hon dömts att betala för ett medvetet undermåligt utfört arbete.

Läs och bedöm själva!Takbjälke. Enligt Konsumenttjänstlagenlagen har konsumenten rätt att avvisa ett avhjälpande med hänvisning till att näringsidkaren visat uppenbar allvarlig oskicklighet och att man därför inte längre har förtroende för densamme.

Domarna i Varbergs tingsrätt anser dock att stallägaren visar förtroende för byggaren när hon utför sin lagstadgade skyldighet och reklamerar då den primära åtgärden enligt Konsumenttjänstlagen är avhjälpande, och har därför inte rätt att avvisa Pensionärspoolens icke fackmässiga avhjälpande med hänvisning till att hon saknar förtroende för byggarens kompetens på grund av uppvisad allvarlig oskicklighet.

Rättstillämpning emot lagen?  Nytt prejudikat?

 

SOU 1979:36 s 472

Särskilda skäl att avvisa ett avhjälpande  föreligger t.ex. om näringsidkaren har visat en sådan oskicklighet vid tjänstens utförande att resultatet har kommit medföra risk för liv och hälsa.

Besiktningsmännens vittnesmål: Allvarliga försvagningar i takbjälkar, vilket kan leda till rasrisk med personskador och t.o.m. dödsfall som följd.

Taket har tappat ca 75% av bärkraften som krävs vid snöbelastning på grund av att takbjälkarna är urjackade/försvagade i bägge ändar samt även mitt på.

Översågningar vid urtagen, onödigt långa urtag,felplacerade förstärkningsplåtar (uppkomna sprickor på flertalet takbjälkar) och deformerade spikplåtar mm.

För stort avstånd emellan de bärande takbjälkarna, 90-120 cm istället för 60cm. Ca 11 takbjälkar saknas!

 


Vid rättegången i Varbergs Tingsrätt 2017 hävdar Anders Eriksson genom sitt ombud att arbetet är korrekt utfört samt att fakturerat belopp är skäligt. Mindre än ett år efter rättegången medger dock Anders Eriksson i tidningen Norra Halland att det är ett fuskbygge! En politiskt utsedd nämndeman, som när han själv blir föremål för rättslig prövning i Varbergs tingsrätt väljer att ej tala sanning utan hävdar att takbygget är korrekt utfört.

Att  partikamraten Anders Eriksson är en fuskbyggare som med sin byggverksamhet utsätter andra för livsfara är inget problem för Centerpartiets kommunalråd i Kungsbacka Fredrik Hansson och partimedlemmarna, som trots detta har fullt förtroende för Anders Eriksson som ledamot i Kungsbacka kommunfullmäktige och kretsordförande för Centerpartiet i Kungsbacka.

 

 

Politikerföraktet kanske skapas av politikerna själva!?

 

Anders Erikssons erkännande att det var ett fuskbygge överensstämmer nu med vad stallägarens oberoende sakkunniga  byggingenjörer/ besiktningsmän Järås och Johansson ansåg om stalltaket i sina vittnesmål. Enligt dem är stalltaket dessutom ett livsfarligt fuskbygge. Det tak Pensionärspoolen-Eriksson Bemanning byggde 2013 är rena dödsfällan på grund av hur takbjälklaget är utfört Taket måste rivas och göras om enligt samma byggingenjörer!

Att det måste rivas beror på att taket förutom ett urjackat/försvagat takbjälklag uppvisar fler allvarliga brister. Det viktigaste förutom takbjälklaget är det felaktiga valet av det korrugerade plåttaket på ett i princip platt tak med risk för vatteninträngning och mögel. Ett tak med mindre än 14graders lutning skall bestå av råspont ooch takpapp som grund. Därefter kan eventuellt plåt av något slag läggas på.

För övriga brister - allt är felaktigt utfört - Se besiktningsprotokollen längre ned.

 

I tingsrätten tar Anders Eriksson hjälp av sin bekannt  snickaren Bengt Åke Sparrman såsom sakkunnig från byggföretaget Sparrman&Nätt Bygger AB i Kungsbacka. Ett företag som varit föremål för medial granskning av Fuskbyggarna i TV4.

Snickare Sparrman har ett förslag till avhjälpande av det fuskbyggda taket som sakkunniga byggingenjörer fullständigt dömt ut, då det innebär fortsatt fuskbygge på grund av rasrisk vid snöbelastning då avhjälpandeförslaget bland annat ej ersätter de takbjälkar (45x195) som saknas. Skall vara 60cm emellan takbjälkarna. Pensionärspoolens sakkunnige hänvisar dessutom till en egen hållfasthetsberäkning som aldrig visats upp och som vid förfrågan efter rättegången inte finns!

Om nu inte taket rasar in kommer det att deformeras då för tunna bärläkt 28x70 (krav är 45x70) skall bära upp plåttaket emellan träbjälkarna med spännvider på 90-120cm. Varje kvadratmeter skall klara en snöbelastning på 375kg! Resultatet blir vatteninträngning på grund av deformation av det korrugerade platta plåttaket.Även ett tak som lätt deformeras om man skall gå på det för att skotta bort snö.

Bengt Åke Sparrman är certifierad att vara kontrollansvarig vid byggnation, vilket innebär att i sin yrkesutövning se till att lagar och förordningar följs!
 

 Varbergs tingsrätt där nuvarande lagmannen Peter Broberg från Borås  tingsrätt och hovrättsfiskalen Marie Sobilius från Hovrätten för Västra Sverige dömde ansåg efter syn av de felaktigt urjackade träbjlkarna att Pensionärspoolen borde fått genomföra sitt livsfarliga icke fackmässiga avhjälpande och beaktade inte oberoende byggingenjörers uppfattning att taket måste rivas och göras om på grund av bl.a. rasrisk och det felaktiga utförandet av det platta plåttaket. Det går dessutom enligt denna domstol inte att bedöma att de erbjudna tjänsterna varit otillräckliga, utan domstolen sätter därmed större tilltro till en snickare som är bekannt till byggaren än de gör till två oberoende byggingenjörer och besiktningsmän!
 

Man skriver att bedömningen  av om ett förslag till avhjälpande är fullgott eller inte kan normalt först göras sedan ett eventuellt avhjälpande skett o hänvisar till RH 2013:44 vilket inte stämmer här. Se Tingsrättsavsnittet.
Anser vidare att även om uppskattningen av kostnaden för ett avhjälpande skiljer sig åt avsevärt går det inte att dra slutsatsen att de erbjudna tjänsterna varit otillräckliga.                                                                                             

Vad har kostnaderna med att göra för bedömningen om ett avhjälpande är fullgott eller inte?

 

För att kunna upptäcka det livsfarliga byggfusket med söndersågade takbjälkar krävdes det att en f.d. anställd projektledare för takbygget hos Pensionärspoolen fick samvetskval på grund av rasrisken och tipsade stallägaren om det allvarliga byggfusket 2015. Stallägaren fick riva delar av taket för att synliggöra och bekräfta byggfusket. Stallägaren reklamerade det söndersågade takbjälklaget omedelbart.Trots att Pensionärspoolen medvetet dolt det söndersågade takbjälklaget, accepterat och godkännt stallägarens reklamation 2015 och att det dessutom krävdes en visselblåsare och ingrepp i taket samma år för att avslöja det livsfarliga byggfusket - anser domstolen ändå att stallägaren reklamerat för sent.

Detta söndersågade takbjälklag borde stallägaren enligt domstolen ha upptäckt och reklamerat ett år tidigare 2014, när hon lät göra en besiktning som enbart avsåg om Pensionärspoolens fakturering var skälig samt några mindre brister med dörrar och fönster. En besiktning som däremot enligt tingsrättsprotokollet helt felaktigt gällde misstänkt byggfusk. Domstolen begär alltså att besiktningen även skulle omfattat taket, trots att inga misstankar om allvarligt byggfusk förelåg 2014.
Skriftlig stödbevisning för att besiktningen enbart avsåg fakturering och tilläggsarbeten  samt att Pensionärspoolen accepterade reklamationen utan invändningar finns under avsnittet "Reklamation."

Stallägaren fick det fulla rättsliga ansvaret för den förste besiktningsmannens arbete, då Varbergs  tingsrätt anser att besiktningsmannen inte skött sitt arbete (vilket är felaktigt) och att reklamationen därför skett för sent. När blev en konsument ansvarig för en besiktningsmans arbete enligt Konsumenttjänstlagen?
 

Både när det gäller huruvida avhjälpandet är fackmässsigt eller inte samt om reklamation skett i tid eller inte, så misstolkar eller återger domstolen  vittnesmål/fakta felaktigt i rättegångsprotokollet vid tre avgörande tillfällen enligt berörda vittnen och stallägarens advokat. Att domarna uppenbart misstolkat flera saker kommer även journalisten Kristian Alm fram till i sin granskning av fuskbygget i tidningen Norra Halland ovan. Domen överklagas till Hovrätten för Västra Sverige som dock ej ger prövningstillstånd.

Samtliga jurister, alltså samtliga som stallägaren konsulterat angående rättsprocessen anser att prövningstillstånd till hovrätten borde givits. Detta på grund av de omständigheter som föreligger med vittnesmål/fakta som misstolkats eller felaktigt återgivits i rättegångsprotokollet och en bevisvärdering där vittnesmål från en snickare som är bekant med Anders Eriksson värderas högre än vittnesmålen från två oberoende byggingenjörer och besiktningsmän.

Skriftliga offerten för takbygget löd på 115000kr - fakturorna slutade på tre gånger detta - 338000kr! Pensionärspoolen informerade inte stallägaren om detta någon gång!

Ett belopp som Anders Erikssons sakkunnige Sparrman ansåg skäligt!

Trots det fuskbygge som Pensionärspoolen levererade enligt oberoende sakkunniga byggingenjörer/besiktningsmän, dömdes stallägaren att betala större delen av de fakturerade beloppen plus 24% ränta och rättegångskostnader - sammanlagt kring  1 miljon kronor.

 Bilderna visar att det är 90-120cmemellan de bärande takbjälkarna istället för 60cm som krävs för  att stalltaket med denna dimensionering (45x195)  skall klara  av snöbelastning. De bärande takbjälkarna är även urjackade mitt på förutom i bägge ändar. Istället för att få adekvat avlastning på den s.k. bärlinan har man försvagat de bärande takbjälkarna mitt på. Mycket stor brottrisk/rasrisk och därmed allvarlig oskicklighet (risk för liv och hälsa) enligt Konsumenttjänstlagen.
Detta platta stalltak skall tåla en snöbelastning på 28000kg, då bärvikten är 375kg per kvm.

Detta innebär också att taket emellan takblälkarna skall klara 375kg per kvm. Plåten understöds här enbart av för tunna bärläkt med en spännvidvid på 90-120cm som ligger för glest. Så även om taket kanske inte rasar in kommer det att deformeras med vatteninträngning som följd.

 


Vad kan man göra?

Har den enskilda konsumenten verkligen det lagliga skydd den tror sig ha enligt Konsumenttjänstlagen?
Skall företag få leverera dokumenterade medvetet undermåligt utförda arbeten och ändå ha rätt att få betalt?
Skall inte vittnesmål och fakta som misstolkats eller felaktigt återgivits i ett rättegångsprotokoll vid en domstol ge rätt till prövning i en högre instans? Skall inte fackkunskapen och vittnesmålen från två oberoende byggingenjörer gällande takkonstruktion och hållfasthet värderas högre än vittnessmål från en snickare? 

Denna rättegång fullbordas när domstolen anser att stallägaren genom att reklamera de de felaktigt urjackade takbjälkarna visar att förtroendet för Pensionärspoolens byggkompetens inte är så lågt och hon har därmed inte haft särskilda skäl eller rätt att avvisa erbjudandet om avhjälpande. Självklart hade stallägaren inget som helst förtroende för Pensionärspoolen men stallägaren är skyldig att reklamera då den primära åtgärden enligt Konsumenttjänstlagen är avhjälpande, vilket inte domstolen beaktar.

Stallägaren avvisade avhjälpandet med hänvisning till att hon inte hade förtroende för Pensionärspoolen med hänsyn till hur allvarligt oskickligt eller inkompetent entreprenaden utförts med ett felaktigt urjackat takbjälklag med rasrisk, och att Pensionärspoolen visade på fortsatt allvarlig oskicklighet/inkompetens när man lämnade ett icke fackmässigt avhjälpandeförslag som innebar fortsatt rasrisk.

 

SOU 1979:36 s 472

Särskilda skäl att avvisa ett avhjälpande föreligger t.ex om näringsidkaren har visat en sådan oskickligheet vid tjänstens utförande att resultatet har kommit medföra risk för liv och hälsa.

Stallägaren har i Varbergs tingsrätt därmed fått vara med om en uppenbart oriktig rättstillämpning  där en utförd lagstadgad skyldighet blir ett grundlägande och avgörande domskäl emot henne?
Rätten att neka ett avhjälpande på grund av allvarlig oskicklighet förvägras henne!

Rättstillämpning emot lagen?

Eftersom Anders Eriksson och hans företag Eriksson Bemanning är satt i konkurs faller möjligheten till resningsansökan för stallägaren. Den möjlighet som kvarstår är skadestånd vid fel i rättsväsendet då en uppenbart oriktig bedömning eller en uppenbart oriktig rättstillämpning skall anses föreligga.
Om detta inte är ett livsfarligt fuskbygge som reklamerats i tid med hänsyn till de fakta som föreligger, vad krävs då i en svensk domstol för att inte behöva bli betalningsskyldig för ett fuskbygge som måste rivas?

Är reklamation av detta fuskbygge och därmed ett utförande av en lagstadgad skyldighet detsamma som att visa förtroende för näringsidkaren, varvid man tappar rätten att säga nej till ett avhjälpande på grund av bristande förtroende på grund av den allvarliga oskicklighet eller inkompetens som Pensionärspoolen uppvisat?  

Nedan under bildspelet kan ni ta del av fördjupad information om detta rättshaveri.

 


Ett axplock av bilder från detta livsfarliga fuskbygge!


Konstruktion


Ett korrekt byggt takbjälklag enligt boverkets byggregler innebär att intakta bärande takbjälkar i första hand skall läggas in i sin helhet i stödjande vägg. Alla takbjälkarär urjackade/ försvagade i ändarna, vilket först upptäcktes då en del av innertaket monterats ned efter ett tips från en fd anställd om allvarligt byggfusk. Stalltaket och övriga arbeten som utförts av byggaren är alla felaktigt utförda.
​​​​​

Ny panel uppsatt på gammal och rötskadad panel. Felaktiga plåtarbeten runt fönster och bristfällig montering av ventilhuv-risk för vatteninträngning. För klena bärläkt och för stort avstånd emellan-takplåten deformeras vid belastning-risk kondens eller vatteninträngning. Ofullständig isolering.

Fel typ av innertak-råspont på totalt 75kvm som ej bör användas i stall. Bör vara vit korrigerad takplåt ur hygien-, mögel-  och brandsäkerhetssynpunkt. Fönster och dörr som monterats är ej avsedda för stallbyggnad och måste bytas ut! Stalldörren är nu sönder. Hösten 2017 efter rättegången började stallägaren att riva stalltaket och ännu allvarligare byggfusk upptäcktes. 

Takbjälkarna var även försvagade mitt på och cirka 11 takbjälkar saknades, då avståndet emellan takbjälkarna var 90-120cm istället för 60cm som krävs om man använder 45x195 träbjälkar. Trots Pensionärspoolens kännedom om detta föreslog deras sakkunnige snickare Sparrman vid rättegången ändå ett avhjälpande som inte beaktade att byggfusket var mer omfattande.

Se besiktningsprotokollen längre ned.


 

Fackmässigt resultat?  Allvarlig oskicklighet?


DödsfällanRen och skär dödsfälla. Tanken av att barn och ponnies kunde ha krossats under den massiva tyngden av snö skulle få de flesta att få dåligt samvete. 

Ett tak som detta skall skall enligt Boverkets byggregler tåla en snöbelastning på 28 000 kg, vilket motsvarar att ställa ledbussen ovan med passagerare på stalltaket. Det tak som Pensionärspoolen byggt klarar bara cirka 7000kg.

Materiella ting är en sak men detta är en livsfarlig konstruktion som kunde slutat i tragedi.
Takkonstruktionen uppförd av Pensionärspoolen avviker mycket grovt från gällande byggregler och risken för att det skulle kunnat rasa in och förorsaka allvarliga skador eller t.o.m. dödsfall bland barn och ponnies som vistades i stallet var mycket stor.

SOU 1979:36 S 472
Särskilda skäl att avvisa ett avhjälpande föreligger t.ex. om näringsidkaren har visat en sådan oskicklighet vid tjänstens utförande att resultatet har kommit medföra risk för liv och hälsa.
 Besiktningsmännen


"Ett chockartat undermåligt arbete, som saknar motstycke under mina 40 år som besiktningsman!”  och ”Allvarliga försvagningar i takbjälkar, vilket kan leda till rasrisk med personskador och t.o.m. dödsfall som följd.”

Omdömena kommer från Bengt Järås vid Kungsbacka Fastighetsbesiktningar och Peo Johansson vid Peo Johanssons Fastighetsvärderingar AB i samband med att frågan skulle avgöras i Varbergs tingsrätt. 

Båda är byggnadsingenjörer och certifierade besiktningsmän och deras gemensamma bedömning var och är att stalltaket på grund av bl.a. rasrisken måste rivas och göras om. 

Ytterligare exempel på fackmässigt hantverk?  Allvarlig oskicklighet?  Om inte rättsväsendet tar ansvar för detta, vem skall göra det då?


Snickaren


Till tingsrättsförhandlingarna har Anders Eriksson som sakkunnig kallat en bekant, snickaren Bengt Åke Sparrman från byggfirman Sparrman&Nät Bygger AB i Kungsbacka. Pensionärspoolens sakkunnige föreslog att man skulle åtgärda den stora bristen på bärkraft hos stalltaket genom att sätta träreglar på de försvagade takbjälkarna.Efter detta skulle vinkeljärn 70mm x 70mm monteras som kompletterande upptag för de söndersågade och försvagade takbjälkarna. Detta åtgärdar ju inte den totala bristen på bärkraft då träbjälkarna ligger med ett avstånd på 90-120cm istället för 60cm som krävs för att taket skall klara en belastning på 375kg per kvm.

Vid rättegången fick  Sparrman frågan hur han visste att hans förslag till avhjälpande skulle hålla, svarade Pensionärspoolens sakkunnige att han har dataprogram för hållfasthetsberäkningar på sitt byggföretag. Någon hållfasthetsberäkning presenterades dock aldrig för tingsrätten. När stallägaren efter rättegången efterfrågade hållfasthetsberäkningen för avhjälpandet fanns ingen, utan han hänvisade till att det var Pensionärspoolens ansvar att utföra en sådan! 

Anledningen till förfrågan från stallägaren var att ännu mer byggfusk avslöjats efter påbörjad rivning av stalltaket ett halvår efter rättegången i Varbergs tingsrätt. Takbjäkarna var även felaktigt urjackade mitt på.
Boverkets byggregler föreskriver att intakta takbjälkar skall om möjligt läggas in i sin helhet i stödjande vägg för att ha tillräcklig bärkraft. Sparrman har till dags dato inte visat på någon hållfasthetsberäkning som visar att taket med hans avhjälpandeförslag och vinkeljärn klarar en snöbelastning på totalt cirka 28000kg.

Avhjälpande förslaget bryter emot de lagar och förordningar som en KA (kontrollansvarig) skall se till efterlevs vid byggnation.
Bengt Åke Sparrman är certifierad som KA.


Tag del av besiktningsprotokollen nedan:


Reklamation


Vid rättegången i Varbergs tingsrätt 2017 hävdar Pensionärspoolen att reklamationen av bristerna i takbjälklaget skett för sent. De söndersågade takbjälkarna borde enligt Pensionärspoolen  reklamerats vid den besiktning som stallägaren gjorde 2014.

Pensionärspoolen borde dock med beaktande av den omsorgsplikt som föreligger enligt Konsumenttjänstlagen informerat stallägaren om det livsfarliga byggfusket när hon 2014 reklamerade sista fakturan och några mindre brister avseende fönster och dörrar. 
Istället vidtar Pensionärspoolen rättsliga åtgärder emot stallägaren för att man ej fått full betalning för en livsfarlig takkonstruktion och är totalt likgiltiga för att man medvetet fortsätter att utsätta de som skall vistas i stallet för uppenbar livsfara!

Domstolen anser också att de söndersågade takbjälkarna borde reklamerats 2014. Besiktningsmannen Anders Werner borde 2014 gjort en närmare undersökning, då besiktningen enligt domstolen avsåg misstänkt byggfusk och att stallägaren dessutom hade informerat Anders Werner om att hantverkarna sagt till henne att rasrisk förelåg om man gick på taket.

Vid en sådan närmare undersökning hade brister i takkonstruktionen kunnat upptäckas. Anders Werner  var mycket förvånad över domstolens utslag. Detta stämmer inte alls enligt Anders Werner, när han får se tingsrättsprotokollet efter att domen vunnit laga kraft. Anders Werner fick överhuvudtaget ingen information om rasrisk av stallägaren enligt honom och mycket uppseendeväckande är att han inte fick någon fråga vid rättegången om detta var korrekt eller inte. Hade information om rasrisk förelegat och att man inte fick gå på taket så hade jag ju naturligtvis utökat besiktningen att omfatta mer än tilläggsarbetena dörrar och fönster, säger Anders Werner.

Om stallägaren  eventuellt fått information av hantverkarna om att försiktighet skulle iaktas om man gick på detta platta korrugerade plåttak och inte att det skulle rasa in, så stämmer det ju om man jämför ett korrugerat med ett bandat plåttak där plåten har fullt understöd när man går på det. Då är detta ingen anledning anledning att utöka besiktningen.

Stallägaren får det fulla juridiska ansvaret för att besiktningsmannen enligt Varbergs Tingsrätt inte skötte sitt arbete!Någon besiktning på grund av misstänkt allvarligt byggfusk som domstolen påstår i rättegångsprotokollet var inte aktuell 2014, utan tvisten gällde då huvudsakligen det fakturerade beloppets storlek. Uppdraget som stallägaren gav till byggingenjör Anders Werner var nämligen enbart att bedöma rimligheten av Pensionärspoolens fakturering, då totalkostnaden för takbygget blev tre gånger större än den skriftliga offerten.

Förutom kostnadsberäkningen besiktigades brister på några tilläggsarbeten gällande fönster och dörrar på uppdrag av stallägaren, som reklamerades tillsammans med fakturan. Inga misstankar från stallägaren om att allvarligt byggfusk förelåg och att en reguljär besiktning av hela stalltaket av det skälet var nödvändig. En  ockulär granskning av stalltaket skedde för att kunna göra en kostnadsberäkning av utfört arbete. Takets storlek,materialval och så vidare.

Till bevis: se nedan bifogade kalkyler över kostnader för stalltaket utförda av Anders Werner samt yttrande av stallägarens ombud till Varbergs tingsrätt där det tydligt framgår att besiktningen enbart gällde tilläggsarbetena fönster och dörrar

Domstolen fick vid rättegången i Varbergs tingsrätt ta del av flera vittnesmål om att de söndersågade takbjälkarna avslöjades 2015 efter ett tips om allvarligt byggfusk från en f.d. anställd projektledare hos Pensionärspoolen. För att kunna upptäcka det påstådda byggfusket fick stallägaren först montera ned omfattande delar av plåttaket och därefter innertaket. Först då upptäcktes till stallägarens fasa att att samtliga takbjälkar var felaktigt urjackade.

Det nu upptäckta undermåliga arbetet reklamerades omedelbart!Pensionärspoolen accepterade  2015  den reklamation som gjordes av stallägaren efter att de felaktigt urjackade takbjälkarna upptäckts. Inga invändningar överhuvudtaget om att någon reklamation var för sen eller att man inte accepterade reklamationen av det felaktigt urjackade takbjälklaget. Pensionärspoolen besiktigade och lämnade ett avhjälpandeförslag.

Till bevis: se nedan bifogat avhjälpandeförslag från Pensionärspoolen utan några reservationer om att reklamationen i något avseende är för sen. Tillämpningen av Konsumenttjänstlagen/reklamation innebär här att en näringsidkare som Pensionärspoolen medvetet kan undanhålla information om sitt livsfarliga fuskbygge till konsumenten/stallägaren och även hävda för sen reklamation trots att man accepterat och godkännt reklamationen av de söndersågade takbjälkarna 2015. Detta blir ett faktum i Varbergs tingsrätt när domstolen fastställer att reklamationen av det fuskbyggda takbjälklaget skett för sent.

Vem tror att en kund som får ett tak utfört inte skulle reagera och agera, om hantverkarna hade avslutat takbygget med att informera kunden om att man inte fick gå på taket på grund av rasrisk? Och vilken professionell besiktningsman skulle inte utökat sin besiktning om information om rasrisk förelåg?

Bägge dessa ifrågasättande av domstolens slutsatser som bygger på missuppfattningar/felaktigt återgivna vittnesmål talar för sig själva och att någonting har blivit väldigt fel vid denna rättegång. En stallägare/konsument som direkt reklamerat det dolda medvetet fuskbyggda takbjälklaget och som aldrig sagt till besiktningsmannen Anders Werner att man inte fick gå på stalltaket på grund av rasrisk!

En stallägare som blir  juridiskt ansvarig för att besiktningsmannen ej skött sitt arbete enligt Varbergs tingsrätt!Tingsrätten


Värsta Takbygget avgörs slutligen i Varbergs tingsrätt där chefsrådman Peter Broberg från Göteborgs tingsrätt och hovrättsfiskal Marie Sobilius från Hovrätten för Västra Sverige tjänstgör.

Tingsrätten dömer till Pensionärspoolens (Anders Erikssons) fördel. Grunden till domen baseras på att Pensionärspoolen fick då tilläggsarbeten beställdes rätt att jobba på löpande räkning, att stallägaren reklamerat för sent och att stallägaren borde låtit Pensionärspoolen försöka åtgärda felen.Tingsrätten ansåg att Pensionärspoolen borde fått åtgärda felen då det inte gick " att dra slutsatsen att de erbjudna tjänsterna varit otillräckliga" och man skriver vidare att: "bedömning av om ett förslag till avhjälpande är fullgott eller inte kan normalt först göras sedan ett eventuellt avhjälpande skett."

Två av varandra oberoende byggingenjörer, som dagligen arbetar med att besiktiga byggnader och konstruktioner vittnar under sanningsförsäkran, tvärt emot tingsrättens slutsats, att det går alldeles utmärkt att utifrån ritningar och beskrivningar bedöma om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller otillräckliga. Stallägarens sakkunniga byggingenjörer konstaterar i sina vittnesutsagor att Pensionärspoolens sakkunniga snickares föreslagna åtgärder för avhjälpandet skulle komma att innebära bl.a fortsatt rasrisk då takbjälkar saknades med hänsuyn till dimensioneringen av befintliga träbjälkar (45x195), samt att bl.a. de felaktiga utförandet av det platta plåttaket ej åtgärdades. Det felaktiga valet av korrugerad plåt på ett tak med mycket liten lutning (11 grader) innebär stor sannolikhet för mögel i isolering och innertak. Stor risk för vatteninträngning vid blåst och regn.Även vatteninträngning på grund av den deformation av plåttaket som skulle uppkomma om taket belastades med snö under vintern eller om man gick på taket för att skotta bort snö.

 

Tingsrätten hänvisar till rättsfallet RH 2013:44, att bedömning av om ett förslag till avhjärpande är fullgott eller inte kan normalt först avgöras sedan ett eventuellt avhjälpande skett: "Hovrätten konstaterar att ord står mot ord. Det har inte heller i detta avseende förekommit något som ger Hovrätten anledning att tillerkänna ena sidans bevisning större värde än den andres.

Huruvida avhjälpandet är fullgott går således inte att bedöma förrän ett avhjälpande skett. "I det hovrättsfallet hade man två likvärdiga sakkunniga vittnesmål ifrån byggexperter. Hänvisning till hovrättsfallet haltar kraftigt eftersom stallägaren hade två sakkunniga byggingenjörer jämfört med Pensionärspoolens sakkunnige snickare.

 

Avhjälpandeförslaget avvisades då av stallägarens ombud efter byggingenjörernas rekommendation.
Ett avhjälpande som byggingenjör Peo Johansson i tidningen Norra Halland beskrev med orden: "Det var ju idioti, bortkastad tid och pengar. Varpå journalisten skrev: "Troligen har han helt rätt".

 

När det gäller bedömningen huruvida de erbjudna tjänsterna varit otillräckliga eller inte så kan man konstatera att detta är en domstol som sätter större tilltro till en sakkunnig snickares vittnesmål än två erfarna byggingenjörers/besikningsmäns vittnesmål.
Man har dessutom tilltro till en sakkunnig från Pensionärspoolen som styrkt sitt vittnesmål med att hänvisa till att han har dataprogram för hållfasthetsberäkningar utan att visa upp någon hållfasthetsberäkning för domstolen!

 

Man kan undra vilket program som används för att beräkna hållfastheten i detta fall.

Det är också provocerande och avgörande att Boverkets byggregler och AMA:s rekommendationer kan åsidosättas av Pensionärspoolen utan juridiska konsekvenser i en domstol!

 

Allt detta framfördes enligt rättegångsprotokollet till domstolen av stallägarens advokat på följande sätt:

"Det förslag till avhjälpande som Eriksson Bemanning har lämnat har varit oacceptabelt. Ett genomförande av de åtgärder Eriksson Bemanning erbjudit sig att utföra skulle bl.a medföra fortsatt risk för att taket rasar in. Stallägaren hade heller inget förtroende för Eriksson Bemanning på grund av hur bolaget utfört entreprenaden (allvarlig oskicklighet-se bilder).Stallägaren förkastade därför förslaget.
Det arbete som ErikssonBemannning har utfört åt stallägaren har varit onyttigt för henne och måste göras om."

Varbergs tingsrätt domskäl följer här, där man även kan ta del av när domstolen påstår att bygggingenjören Bengt Järås stödjer Pensionärspoolens avhjälpandeförslag bara för att han bekräftat att man kan använda kraftiga vinkeljärn
"När det gäller frågan om stallägaren haft något särskilt skäl skäl att avvisa erbjudandet, har hon gjort gällande att de erbjudna åtgärderna varit otillräckliga och att hon inte kännt förtroende för Eriksson Bemanning.
Tingsrätten noterar i detta sammanhang att Bengt Järås i samband med synen uppgett att det skulle räcka med att sätta dit några ordentliga vinkeljärn för att åtgärda bristerna i stallets takbjälklag. Bristerna är ju även att takbjälkarna ligger med 90-120cm vilket inte vinkeljärn rättar till. Detta bekymrar inte tingsrätten. En sådan åtgärd skulle medföra att ett avhjälpande skulle bli avsevärt billigare än vad Bengt Järås uppgett i såväl sitt förhör som i yttrande." Byggingenjör Bengt Järås vittnessmål har nu inget värde för domstolen. Domarna bortser härmed även ifrån byggingenjör Peo Johanssons samstämmiga vittnesmål att taket måste rivas och göras om på grund av att allt är utfört fel enligt besiktningsprotokollen och att rasrisk skulle föreligga även efter avhjälpandet.

Efter att domstolen diskvalificerat byggingenjörenas samstämmiga vittnessmål kommer det avgörande domskälet som innebär en rättstillämpning emot lagen av domstolen.
"Stallägaren har därtill begärt avhjälpande, vilket inte tyder på att hennes förtroende för Eriksson Bemanning varit så lågt att hon av det skälet haft skäl att säga nej till avhjälpande och kan följdaktligen inte göra gällande fel i tjänsten"
Självklart hade stallägaren inget förtroende för Pensionärspoolen men stallägaren är skyldig att reklamera då den primära åtgärden enligt Konsumenttjänstlagen är avhjälpande, vilket inte domstolen beaktar.
En av stallägaren utförd lagstadgad skyldighet att reklamera är alltså enligt denna domstol detsamma som att visa förtroende för Pensionärspoolens byggkompetens, ett av domstolen konstruerat förtroende som värderas högre än stallägarens rätt att inte ha förtroende för Pensionärspoolen på grund av den allvarliga oskicklighet och inkompetens som alla kan ta del av genom att studera bilderna på denna hemsida. En allvarlig oskicklighet som domstolen kunde ta del av vid syn och som två oberoende byggingenjörer i vittnesmål och intyg bekräftade - att rasrisk förelegat och att det var fortsatt rasrisk efter avhjälpandet vid snöbelastning. Detta räcker inte för att styrka stallägarens avsaknad av förtroende för Pensionärspoolen, utan genom att utföra en lagstadgad skyldighet förlorar hon rätten att avvisa ett icke fackmässigt och livsfarligt avhjälpande.

Dessutom ett icke fackmässigt resultat av tjänsten vilket bryter emot Konsumenttjänstelagen!
 Tre frågor


Rättens domslut lämnar ett antal frågor som kräver svar om domslutet skall ha någon som helst trovärdighet.

Varför sätter domstolen större tilltro till en sakkunnig snickare som är bekant till byggaren än de gör till två oberoende byggingenjörer och besiktningsmän?

Hur anser domstolen att bedömningen av hållfastheten av takkonstruktionen skall göras efter att avhjälpandeförslaget utförts. Snickare Sparrman hade ju ingen egen hållfasthetsberäkning som grund.

Vem skulle i så fall ha gjort den bedömningen? Två oberoende byggingenjörer/ besiktningsmän dömde i tingsrätten ut det föreslagna avhjälpandet i kombination med avsaknad av takbjälkar som otillräckligt och icke fackmässig. Deras bedömning var att fortsatt rasrisk skulle föreligga förutom att  

Allt talar ju för att de skulle gjort samma bedömning också efter det arbetet utförts. Det här handlar om välutbildade byggingenjörer som har betydligt större kompetens än en snickare att bedöma en takkonstruktions hållfasthet och täthet för vatten.Överklagande


Domen överklagas till Hovrätten för Västra Sverige som dock ej ger prövningstillstånd trots att domen innehåller ett flertal omständigheter som normalt var och en för sig brukar ge prövningstillstånd.

En tingsrätt som i flera avseenden återgivit faktiska sakförhållanden felaktigt, och även misstolkat/felaktigt återgivit vad som sagts i vittnesförhör samt inte tillämpat de bevisvärderingsregler som finns då det är frågan om tvist enligt konsumenttjänstlagen.
Avgörande för tingsrättens domslut är att tingsrätten i domskälen påstår att byggingenjör Bengt Järås vid syn muntligen stödjer motpartens icke fackmässiga avhjälpande

Denna  mistolkning använder tingsrätten för att i domslutet skriva "att ett avhjälpande skulle bli avsevärt billigare än vad Bengt Järås uppgett i såväl  förhör som i yttranden. Alltså en domstol som mistolkar eller återger vad som som sagts vid syn felaktigt och samtidigt inte beaktar byggingenjörerna Bengt Järås och Peo Johanssons samstämmiga vittnesmål: att taket på grund av bl.a rasrisk måste rivas och göras om.

Ännu mer avgörande är att domstolen anser att reklamationen av de medvetet söndersågade takbjälkarna trots Pensionärspoolens kännedom anses för sent reklamerade! När det gäller den sena reklamationen påstår man i domskälen att stallägaren informerat besiktningsman Anders Werner om att rasrisk förelåg och att det var förbjudet att gå på taket. Ett vittnesmål som är misstolkat/felaktigt återgivet enligt stallägaren.

Detta bekräftas även av Anders Werner när han får se tingsrättsprotokollet efter att domen vunnit laga kraft: Hade information om rasrisk från stallägaren förelegat så hade ju jag naturligtvis utökat besiktningen att omfatta mer än uppdraget att göra en bedömning av om faktureringen var skälig samt några mindre brister gällande fönster och dörrar. Stallägarens misstolkade/felaktigt återgivna vittnessmål blir grund för att domstolen att gå vidare och anse att Anders Werner borde gjort en närmare besiktning, varvid brister i takkonstruktionen kunde ha upptäckts och reklamerats ett år före stallägaren fick tipset om allvarligt byggfusk från en f.d. anställd.
En konsument som får det juridiska ansvaret för en besiktningsmans arbete, som tingsrätten på felaktiga grunder inte anser ha skött detta korrekt.

Se övriga omständigheter och överklagande till hovrätten för Västra Sverige och Högsta Domstolen under dokumentfliken!          

Hovrätten för Västra Sveriges  beslut att inte meddela prövningstillstånd överklagas till Högsta Domstolen som dock avslår överklagan.Ekonomisk konsekvens - 1 miljon kronor


Stallägaren skall  enligt domslutet i Varbergs Tingsrätt betala 656000kr (inkluderande rättegångskostnader och ränta på 24 % !) till Pensionärspoolen - Eriksson Bemanning AB för det tak som ni ser på bilderna!                                                        

Dessutom egna rättegångskostnader m.m. på ca 300000kr. Alltså en total utgift på ca 1 miljon kronor för ett livsfarligt fuskbygge och ett stall som inte kunnat användas.


Klicka på brevet för att komma till dokumentfliken! 


Tipslådan

Via formuläret nedan kan du dela med dig av dina egna erfarenheter, eller om du har kunskap om på vilka rättsliga grunder man kan yrka på skadestånd av staten för felaktig tjänsteutövning i domstol och ekonomisk skada som rättsväsendet åstadadkommer.